tisdag 26 november 2013

Internetdagarna 2013


Jag och Sara var på internetdagarna 2013 och inriktningen Internet i skolan- elevers integritet på nätet. Utifrån att vi tillsammans besökte dagarna och gärna vill dela med oss av det vi fick lyssna på där och våra reflektioner kring det skriver vi nu detta blogginlägg gemensamt.

Integritet på Internet är en viktig och aktuell fråga att diskutera både ur ett lärarperspektiv, men också ur ett föräldraperspektiv. Flera talare underdagen visade och berättade exempel där digital publicering stärker och utvecklar elevers lärande, det blir viktigt på riktigt och de kan få återkoppling från fler när deras arbeten blir publika på nätet. Att publicera ett arbete på exempelvis en blogg stärker språket, utvecklar användandet av de ämnesspecifika begreppen och leder till att eleven kan få feedback och utveckla sitt lärande. Det är dock viktigt att fundera på vad vi publicerar, hur vi publicerar och att vi tillsammans med eleverna diskuterar etik på nätet. Hur vi uttrycker oss mot varandra och vad vi vill visa om oss själva är lika viktigt samt att  hitta vår personliga sfär som vi är trygga i.

Dagen började med att vi fick lyssna på Wikipedias grundare Jimmy Wales som pratade om att Wikipedias mål är att all världens kunskap ska vara tillgänglig för alla. Ungdomar som växer upp idag - våra elever - har växt upp med Wikipedia och de tänker att ett uppslagsverk eller en encyklopedi är ungefär som Wikipedia. Jimmys budskap var att ha tillgång till kunskap är viktigt och att vi skapar fria oberoende kunskapskällor som är tillgängliga för ALLA i världen. Wikipedia önskar kunna utveckla detta så fler och fler människor kan ta del av den fantastiska kunskapbank som finns på nätet.

Rebecca Mackinnon, bland annat språkrör och författare som har skrivit en bok i ämnet om det fria Internet. Hon pratade om den globala rösten och hur vissa delar av världen stänger ex YouTube som kanal för att det blir en del i kampen mot orättvisor.

Anette Holmqvist från skolverket inledde själva spåret som vi valt, om barn och ungas integritet på Internet. Hon talade om hög tillgång av datorer i skolan, i grundskolan har i stort sett alla lärare egna arbetsdatorer och det går 1 dator på 3 elever i genomsnitt. Den pedagogiska användningen är inte alltid lika hög, den är högst i ämnena svenska och samhällskunskap. Skolverket kommer med rekomendationer om hur vi ska och kan arbeta med Internet och IT-kompetens i skolan. Hon pratade om vikten av att förebygga kränkningar på nätet. I lgr11 står det skrivet mycket om att vi ska använda IT, i bild och svenska finns utskrivet att vi ska arbeta med integritet och i alla de teoretiska ämnen ingår det att arbeta med källkritik. På kollakällan.se finns goda exempel och bra material vi kan använda i skolundervisningen. Anette avslutade med att bolla över till nästa talare - Edward Jensinger som talade om molntjänster och GAFE det vill säga Google apps for education.

Edward Jensinger betonade vikten av att GAFE handlar om pedagogik och ska inte användas för att lagra personliga data för det krävs ”säkra” lagringsplatser och inte molntjänster. Malmö stad har ändå jobbat fram ett avtal med Google apps som deras jurister godkänt. I den processen handlade det om att juristen måste få förståelse för vad tjänsterna ska användas till, att se pedagogikens vinster och förstå de pedagogiska tankarna. Han pratade om att vikten av att göra riskanalyser av hur det kan gå fel och missbrukas. Det handlar om att utbilda pedagoger om vad som kan ligga i GAFE, om personal gör misstag ska det upptäckas och tas bort följt av diskussioner. GAFE handlar om att skapa gemensamma planeringar och att kunna jobba med feedback och feedforward direkt till eleverna. Edward betonade att även utan avtal kommer pedagoger använda Googles tjänster i sin undervisning men då utan upphovsrättsavtal. På vanliga Googlekonton äger Google materialet medan i GAFE äger skolhuvudmannen materialet.

Jessica Helin MSB- myndigheten för samhällsskydd och beredskap pratade om informationssäkerhet och vad det innebär. De finns tre huvudord i området.
Tillgänglighet
Riktighet
Konfidentialitet
För vem ska det vara tillgängligt, finns det tillgängligt för den som behöver.
Vem står bakom och är det som skrivs sant?
Konfidentialitet handlar om att det (eller den informationen som finns om oss) inte behandlats av obehöriga. Finns det exempelvis uppgifter om oss i en databas ska kedjan av vilka som behandlat och haft tillgång till informationen kunna spåras. Barn och unga är vana IT-användare men behöver förstå hur den information de delar och tar del av har kommit till och vem som kan ta del av den. Vi behöver utbildas i vad de finns för risker, hur vi skyddar och sprider information vem som är vem på nätet och vad som är sant eller falskt.

Kristina Alexandersson, chef för Internet i skolan, arbetar på webbstjärnan.se. Kristina talade om integritet och hon berättade om sin son som inte ville dela saker med sin lärare. Det angick inte henne menade sonen utan den tillhörde hans personlig sfär, som han inte ville dela med vem som helst. Hon nämnde vidare att integritet är situationsberoende och oavsett är det viktigt att ta ställning. Tekniken påverkar integriteten, det handlar om lagring och kopiering, min statusuppdatering eller ett blogginlägg kan jag radera, men det kan vara sparat i ett cache-minne, någon kan länka till den eller spara den hos sig. Vad som är integritet för mig kanske inte är det för dig?  Jämför med hur vi är mot varandra på exempelvis en arbetsplats, några pratar mycket om sitt privatliv, andra inte alls. De viktiga är att vara medveten om att det vi uppdaterar kan spridas. Elever har rätt till utbildning i ämnet, men vad kan vi begära att elever delar med sig av? webbstjärnan.se tillhandahåller materiel om hur vi kan jobba vidare i frågan.

Mr Google himself, David Mothander, som arbetar på Googles kontor i Stockholm, berättade om fördelarna med att Google samlar in och lagrar data, om du exempelvis söker restaurang är du troligen intresserad av en restaurang nära där du befinner dig inte på andra sidan jorden. Den ENORMA mängd information som finns på Internet är svår att sortera i. Google vill stötta dig i detta. All samlad informationen på Internet 2010 var så stor att om den skulle tryckas i bokform skulle vi kunna stapla böcker mellan jorden och Neptunus 20 gånger. Det är inte lätt att själv söka ”fritt” i den kunskapsbanken.

Integritet i en digital kontext var något han lyfte fram och vi känner alla i hela världen genom sex stycken länkar, jag känner någon som känner någon osv. Via sex personer känner du världen och dessa sex personer är snart bara fyra. Han avslutade med att ställa frågan vem som lär barnen vad som är sant på nätet och vad som inte är sant. Då är vi återigen delvis tillbaka i källkritik och hur vi lär barn och unga detta.

Som avslut på dagen var det sex verksamma pedagoger som höll varsitt iginite talk. Barbro Holmgren var först ut. Hon är verksam slöjdlärare och ställde sig frågan om hon hängde ut sina elever på nätet genom att de fick publicera sitt arbete på olika sätt. Genom att eleverna fick visa upp sitt arbete berättar hon hur de (eleverna) ansträngde sig mer och hur de utvecklade ämnesspråk, vad de publicerade och hur de uttryckte sig. Hon pratade om att alla vill bli sedda och bekräftade och att det handlar mycket om att lyfta inte sänka. Det ska vara viktigt på riktigt!
Svaret på frågan om hon hänger ut sina elever är nej, det positiva överväger och arbetet med att medvetandegöra för eleverna vad de publicerar och i vilket syfte, tränar dem i nätetikett.

Jonas Bäckelin var nästa talar ut och han talade om att samla digitala identiteter. Han berättade om sitt arbete med eleverna där de publicerat på nätet och hur de fått svar från olika experter inom de områden de skrivit.

Ylva Pettersson har aktivt diskuterat hur det material hon och henne elever skapar på nätet kan användas av andra och att de tycker det är viktigt att andra kan ta del av vad de framställt. Genom diskussionerna om att dela eller ge bort lär de sig att respektera andra och upphovsrätt och de bygger sina beslut att dela och ge bort så att andra kan utveckla och bygga vidare. Vi behöver inte alla uppfinna från början utan vi kan tillsammans nå längre och längre.

Elever med neuropsykiatrska funktionsnedsättningar behöver ofta arbeta enskilt men kommer med hjälp av nätet ändå i kontakt med hela världen var en av sakerna Birgitta Wollin lyfte fram. Det de hade arbetat med på sin blogg kom som nummer två när eleverna gjorde googlesök, detta blev forum för många diskussioner bland hennes elever.

Andreas Skog var näste talare ut. Skolans demokratiska uppgift, att lära för livet och att träna eleverna att våga ta plats på den digitala arenan var det hans fem minuter handlade om. Vi ska undervisa eleverna i att säga nej till kränkningar oavsett om de sker på nätet eller på skolgården. Vi behöver kunskap i att förstå vad vi ska dela med varandra och vad vi ska behålla i den privata sfären. Han har en dröm om att skapa en värld där det inte spelar någon roll vad du har för hudfärg, kön eller etnicitet.

Christina Löving fick avsluta dagen med budskapet att vi måste lyfta in eleverna i diskussionen kring vad som ska publiceras på nätet, vad vi publicerar av andra och att vi frågar innan vi “lägger ut” bilder av personer.

Sammanfattningsvis
Det är inte vem som skrivit utan vad som skrivits som ska stå i fokus för diskussioner.  
Att få publicera sitt arbete och sin kunskapsutveckling och sina åsikter för en större publik än bara läraren ger fler möjligheter till positiv feedback. Då kan vi även stöta på motstånd, men det är en träningssak och något vi behöver arbeta med i skolan och träna eleverna i. Att kunna föra sakliga diskussioner, föra fram argument för och emot något utan att det blir personliga påhopp är en viktig förmåga både på webben och när vi möts “öga mot öga”. Kanske är det extra viktigt i skrivna diskussioner då vi inte kan tolka kroppsspråk och minspel till det som skrivs, att vi behöver känslor i diskussioner kan vara en orsak till att smilyes och ikoner blivit allt mer vanliga i samband med statusuppdateringar och publiceringar.

De positiva effekterna av att arbeta med Internet i skolan överväger de negativa aspekterna. Det är viktigt att källkritik och etik blir en naturlig del i undervisningen och arbetet med de digitala resurserna. Internet är en stor del av ungdomarnas liv, vardag och framtida yrkesroller, vi lärare och föräldrar behöver tillsammans med barn och unga vara en del av den arenan för att lära dem umgås, arbeta och utvecklas där och i sin digitala kompetens.

onsdag 20 november 2013

#digiskol del 3 och 4 min egen utveckling - skolutveckling - sharing is caring


Jag har läst bloggar som finns på blogghubben i det digitala skollyftet. Jag har kommenterat, inspirerats, förundrats och blivit grymt taggad att fortsätta. Twitter är en enorm resurs i kontaktskapandet och jag har hittat flera att samarbeta med i det digitala skollyftet.

Ni som läste förra inlägget jag skrev, om att guida eleverna på vägen och vikten av att arbeta med formativ bedömning, förstår säkert att detta är ett av mina mål i #digiskol. Ett annat mål är att använda fler digitala verktyg över lag i min undervisning, bland annat till formativ bedömning. På vägen har det även blivit att skapa en textbank med elevtexter. Det har bildats två Facebookgrupper som jag numera är med i, dessa är Digitala Skollyftet Formativ Bedömning och Digitala verktyg i svenskundervisningen. Helt fantastiskt underbart bra!

Dessa två grupper kommer främja mitt arbete med att hitta fler verktyg att använda i undervisningen och hur jag kan arbeta med formativ bedömning.

Dessutom samarbetar jag med mina kollegor på skolan och särskilt Sara, som är matte och no lärare.

Linda är en av de som inspirerat mig och hon är även en av de som jag hoppas kunna arbeta tillsammans med under kommande veckor.

Annika är även hon en stor inspiratör för mig just nu och tillsammans med henne och andra kollegor i det utvidgade kollegiet ska vi skapa en bank med elevtexter.

Så online-samarbetet är igång, i två grupper på Facebook och snart början på en textbank. Det roligast med allt det här är att jag lär mig nya saker hela tiden. Och, jag får hela tiden nya kollegor.

söndag 17 november 2013

Att guida på vägen

Igår var jag på Tedx här i Norrköping. Självaste John Hattie var där, tack till er som anordnade eventet, det var givande!

Jag har nu läst Helena Wallbergs blogginlägg om gårdagens event och håller med henne om mycket. Redan innan gårdagen och mötet med Hattie hade jag under ett par veckor funderat mer och mer kring bedömning och har även som mål i #digiskol att utveckla hur jag jobbar med bedömning. Det jag vill göra är att hitta metoder, digitala verktyg, som hjälper mig och mina elever framåt i utvecklingen och lärandet. Just nu provar några av mina elever att arbeta med gemensamma google docs när de skriver texter och på så sätt kan de ge varandra feedback kontinuerligt. En elev, som gick hem en dag med huvudvärk, sa sådär i förbifarten att han nog skulle fortsätta arbeta med texten tillsammans med klasskamraten via deras gemensamma dokument, men hemifrån istället. Jag kan med lätthet också bjudas in via länken  till deras dokument och följa deras arbete och ge feedback/feedforward. Det här fanns inte i min vildaste fantasi för två år sen. Jag är eld och lågor över möjligheterna och får begränsa mig själv, för det finns så mycket jag vill testa.

För att bli framgångsrik som lärare och skola visade Hattie en del av sin forskning igår. Du kan läsa Wallbergs blogg för att se en utförlig sammanfattning av de framgångsrika faktorer som Hattie beskrev. En del är formativ bedömning. Att ge tydliga mål var eleverna ska, att eleverna får se hur t.ex. en lyckad text ser ut. Att ge exempel till eleverna och visa dem hur de kan utveckla texterna de skriver är otroligt viktigt för att de ska utvecklas.
Om mina elever vet vad de ska träna på och vad målet med den träningen är så har de stora chanser att lyckas. Om jag sedan också ger dem feedback/feedforward på vägen så kommer det gå ännu bättre. Det behöver ju inte bara vara jag som ger feedback utan det kan vara klasskamrater, föräldrar och andra som hjälper eleverna att lyckas ännu mer.

När jag satt och tänkte på det här så dök Vasaloppet upp i tankarna. Tänk dig loppet, du startar och på vägen har du pauser, du får mat, blåbärssoppa, någon som hela tiden ropar och informerar dig om läget lite längre fram. Du får information om hur spåren ser ut, om du behöver byta valla på skidorna osv. Precis det behöver eleverna. Även om alla vet var de ska, till Mora, behöver de olika verktyg och hjälp längs vägen för att komma dit. Och de kommer dit vid olika tidpunkter. Eleverna behöver att vi lärare visar dem vägen, redan från början, att vi ger dem rätt verktyg för att lyckas. Vi ska tala om när de håller rätt kurs och hur de ska öka farten, hjälpa dem upp igen om de fallit och ge dem ny fart. Vi ska guida dem framåt och inte stå vid målet och vänta för att sedan tala om hur de borde ha gjort.

Om vi guidar eleverna längs vägen, om vi arbetar med formativ bedömning, om vi samarbetar i arbetslaget och tillsammans med eleverna så kanske, kanske kan alla känna sig som vinnare i slutändan.


måndag 4 november 2013

#digiskol mina kursmål och frågeställningar

Den här veckan ska jag formulera ett mål för mig. Det är den föreslagna uppgiften i kursen jag deltar i. Var vill jag? Hur kan jag bli bättre och utvecklas? Vad behöver jag och vad vill jag arbeta mer med och utvecklas inom?


Jag vill samarbeta mer med  kollegor och utveckla användandet av digitala verktyg i min undervisning.  Det kan vara att utveckla användandet av vår lärplattform, You tube, Facebook och digitala verktyg som underlättar för eleverna och för pedagogerna. Jag vill kunna vara ett stöd i det arbetet och utmana och stötta andra samtidigt som jag själv vill lära mig mycket mer. Jag vill lära mig tillsammans mer er andra. Tipsa mig gärna om verktyg som ni använder och hur ni använder dem, Jag undervisar i svenska i år 9. Jag vill även hitta smidiga vägar att gå för att ge feedback och feedforward till mina elever. Jag vill att mina elever ska känna att de utvecklas och att de använder sig av den respons jag ger.

Sammanfattat vill jag utveckla användandet av digitala verktyg för min egen del, för mina elevers del och för min skolas del.

Just nu använder jag mig till stor del av den lärplattform vi ska använda oss av på skolan. Det är via den eleverna får planeringar, arbetsbeskrivingar , länkar till texter, bilder och filmer, bedömningar (feedback och feedforward). Vi har även klassbloggar, har dock inte använt dem den här terminen än, och jag använder andra verktyg på webben för att skapa nyfikenhet och lust för eleverna.

Mitt mål med #digiskol blir att lära mig fler digitala verktyg och testa dem med mina elever.  Hur många jag hinner med får vi se...