torsdag 12 april 2018

Genom tydlig struktur och organisation lär jag mig mer

I undervisningen och i sociala sammanhang, likväl i arbetet då jag och eleverna möts på mentorstiden eller i mentorssamtalen, önskar jag ge eleverna de förutsättningar de behöver för att lyckas. Det gäller ju inte bara i skolsammanhang utan även utanför skolan. Och skola handlar ju inte heller det om bara en byggnad och ett klassrum utan om så mycket mer.  Eleverna jag möter ska veta vad jag förväntar mig av dem i de sammanhang där vi möts. Samtidigt vill jag förstå vad de har för förväntningar på mig. Då har vårt möte goda förutsättningar att bli lyckat.

För att få den tryggheten tror jag att struktur, rutiner, förberedelse och god organisation är några viktiga ledord.

Att skapa den goda organisationen och strukturen ställer en del krav på oss vuxna i skolan. Jag anser att det är viktigt både för min egen del och för eleverna men även för hela skolan, elever och personal.

Vi har på skolan tydliga rutiner och strukturer när det gäller undervisning, vi har gemensam struktur för elevplaneringar, start och slutrutiner för lektionerna. Vi är bra på anpassningar och förberedelser. Ibland brister vi och då utvärderar vi och gör bättre nästa gång. Vi arbetar tillsammans i arbetslag och ämneslag.

När det gäller pedagogerna och övrig personal tror jag på detsamma. Tydliga struktur och organisation. Rutiner som följs upp och ansvarsfördelning. Om jag vet vilka förväntningar som finns på mig och uttalar vilka förväntningar jag har på andra tror jag att vi blir mer effektiva och trygga i vår yrkesroll. Det gör att vi kan utvecklas, lära oss och bli bättre på vårt yrke.


Tänk dig din arbetsgrupp, om det finns tydlig organisation runt gruppen, tydlig struktur för schema och möten, tydlig rollfördelning, tydlig ledning och en gemenskap där alla är raka, ärliga och igen tydliga. Då har vi se bästa förutsättningarna för att lyckas. För precis som våra elever mår bra av start och slutrutiner, tydliga elevplaneringar och goda ledare gör vi vuxna det också. Om uppdragen är tydliga, förväntningarna uttalade, om kollegorna är raka mot varandra, om rutinerna fyller funktioner och underlättar då kan vi fokusera på att göra vårt jobb. Vi blir effektivare. Precis som eleverna har jag lättare att lära, utvecklas och skapa nya kunskaper i en omgivning där jag kan lägga energin på just utveckling därför att jag är trygg i rutiner och trygg i vad andra förväntar sig av mig. Jag är trygg i den struktur som finns och trygg i att de förändringar som sker utgår från en stabil grund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar